khajur bhai no funny movie reivew – ratanpur movie review – gujarati comedykhajur bhai e joyu ratanpur movie. watch movie review of “ratanpur” in unique khajur bhai style. Title: movie review of “ratanpur” Artist: nitin jani, tarun jani, ankit patel, dhrumil poshiya…

source